KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 2017
Proje Adı KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 2017
Maksimum Hibe Bütçesi 1500000
Para Birimi TL
Son Başvuru Tarihi 29/12/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Hangi Ülkeler Başvurabilir?
 • Diğer
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Türkiye
Yararlanıcı İl
 • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Tüzel Kişiler
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 • Diğer

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 2017

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

1.000.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:

1.500.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)
 

Proje Destek Oranı

1. Bölgede %50*

2., 3. ve 4. Bölgelerde %60*

5. ve 6. Bölgelerde %70*

 (*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Programdan yararlanma koşulu, başvuru ve değerlendirme

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları esastır.
 • Proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.
 • Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.
 • Projesi kabul edilen işletici kuruluş KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.
 • Projesi kabul edilen işletici kuruluştan taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 • Proje başlama tarihinden önce işletici kuruluş ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık ve birleşme amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile proje etüd, fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar desteklenir.