1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Adı 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Numarası 1509
Son Başvuru Tarihi 29/12/2017
Son Başvuru Saati 17:00
Başvuru Dili Türkçe
Başvurunun Yapılacağı Ülke Türkiye
Hangi Ülkeler Başvurabilir?
 • Tüm Ülkeler
Başvurunun Yapılacağı İl Ankara
Yararlanıcı Ülke
 • Tüm Ülkeler
Yararlanıcı İl
 • Tüm Türkiye
Başvuru Sahipleri
 • Tüzel Kişiler
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 • Diğer

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

EUREKA ,ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Destek Kapsamı

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında başvuracak projeler için 1509 Programı Uygulama Esasları geçerlidir. Bunun yanı sıra, proje başvurularında öncelikle ilgili uluslararası programın web sayfasındaki açıklamalar incelenerek, programın gerektirdiği başvuru kuralları ve prosedürleri izlenmelidir.

Kimler Başvurabilir?

 • Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.
 • Projede en az bir yabancı ortak ile çalışıyor olmak
 • Her bir ortağın, kendi ülkesindeki fon sağlayıcısına başvurmuş olması (Her firma kendi ulusal fon sağlayıcısınca  desteklenir.)

Başvuru Tarihleri

Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Ancak, proje desteği, proje önerisinin(AGY100) PRODİS üzerinden gönderildiği başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci gününden önce başlatılmaz. Proje başlangıç tarihi, bu koşul da dikkate alınarak, kuruluş tarafından başvuruyu takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak belirlenir.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

 • I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
 • II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
 • III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Proje Bütçesi

Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.   

Destek Miktarı

Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı  KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i hibe olarak desteklenmektedir.   

Destek Süresi

Proje süresinde kısıtlama yoktur.  !İlgili uluslararası programın çağrısında kısıtlanabilir

Ayrıntılı bilgi için:

www.tubitak.gov.tr/1509     1509@tubitak.gov.tr