Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

1.     Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

 • Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır.
 • Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz.
 • Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.
 • Daha önce destek almış bir girişimci tekrar başvuru yapamaz.
 • Başvuru ve değerlendirme süreçleri, başvuruda istenen öğrenim durumu ve diğer belgeler, destek kapsamında karşılanan ve karşılanmayan giderler ve diğer tüm ayrıntılar için “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” adlı dokümanlar muhakkak incelenmelidir.

Ödemeler

Destek süresi 12 ay olup, süreç Bakanlık ile girişimci arasında sözleşme imzasıyla ile başlar. Destek bir defaya mahsustur.  Destek bütçesi en fazla 100.000 TL’dir ve bütçenin nihai hali sözleşme imzası sırasında verilir. Destek, ön ödemeli ve % 100 hibe şeklindedir. Ödemeler bütçenin nihai haline göre genellikle 2 taksit halinde ödenir. İlk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödenir.

Destek Kapsamında Bulunan Gider Kalemleri

 • Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri
 • Personel giderleri,
 • Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez),
 • Genel işletme giderleri.

Detaylı bilgi için: https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/tgsddetay.aspx

 

2.     SAN-TEZ Programı


27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.
 
 

San-Tez Programının Amacı

• Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, • KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, • Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak, • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

Projelere Sağlanan Destek Oranı

San-Tez projelerinde proje ortağı firma; * Mikro işletme ise en az %15 * Küçük işletme ise en az %20 * Orta büyüklükteki işletme ise en az %25 * Büyük işletme ise en az %35 oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Proje Başvuru ve Değerlendirme

*San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir. *San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. *Proje kapsamında alınması planlanan hizmet alımı tutarının, toplam proje bedelinin %20’ sini geçmemelidir.                                                 

Detaylı Bilgi İçin: https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/santezdetay.aspx

 

3.     Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı

Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Destek Kapsamına Giren Projeler

 • San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teydep  Projeleri: TÜBİTAK
 • Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK:
 • Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: KOSGEB
 • Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • AB Destekli Ar-Ge Projeleri:
 • Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

Destek Tutarı

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı,

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı,

Bakanlıkça hibe olarak karşılanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/

 

       4.  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Amacı;

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; · Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi, · Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, · Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, · Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, · Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, · Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, · Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, · Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

KANUN İLE SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER
4691 Sayılı Kanun gereğince bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir.
1) Yönetici Şirketlere

 • Bölgelerin kurulması için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programları ile ilgili giderlerin, yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlık tarafından karşılanabilir.

·         Yönetici şirket Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaf tutulmaktadır.

 • Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazancı 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
 • Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmamaktadır.

·         Bölge içerisinde yer alan hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Maliye Bakanlığı tarafından yönetici şirket lehine ilk beş yılı  bedelsiz  olarak,  devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir. İrtifak hakkı tesis edilen ve kullanma izni verilen bu taşınmazlar üzerinde yapılacak faaliyetlerden hasılat payı alınmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre iller itibarıyla farklılaştırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
2) Girişimcilere

 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.
 • Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.
 • Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmaktadır. Ancak muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşmamalıdır.

·         Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri Ar-Ge projesi kapsamında çalışan Ar-Ge personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.
·         Bölgede yer alan firmalar, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir.  Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.
 
3) Öğretim Üyelerine

 • Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
 • Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler.

 
5746 sayılı kanun kapsamında Girişimcilere sağlanan muafiyet
5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek personeli ile 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu uyarınca ücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50 si her bir çalışan için beş yıl süreyle maliye bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Detaylı Bilgi İçin: https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/tgbDetay.aspx