PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
 
·         Başvuru sahibi veya buluşçular öncelikle TTO’dan görüş ve bilgi alarak TTO tarafından verilen şahsi vekaletnameyi (Islak İmzalı) ve kimlik fotokopisini ofise teslim etmelidir.
( Bu sayede BAP otomasyon başvurusunda kullanılacak olan proforma fatura işlemlerini hızlandırmış oluruz.)
·         TTO tarafından proje ile ilgili açıklayıcı mahiyette yer alan soruların yer aldığı belge başvuru sahibine e-mail yolu ile gönderilir.
·         Başvuru sahibi soruları en kısa sürede cevaplandırarak yine e-mail yolu ile TTO’ya göndermelidir.
·         İkinci adımda BAP otomasyon girişi öncesinde TTO’dan uygundur yazısı alınır ve BAP otomasyona giriş yapılır. BAP otomasyon bilgileri doldurulurken varsa birden fazla buluşçu onlar belirtilmelidir.
·         BAP otomasyon girişinin 3. Bölümünde buluşçular arası hak paylaşım oranlarını ve Başvuru sahibi ile KBÜ arasındaki hak paylaşım oranlarını gösterir belge doldurularak her bir buluşçunun ıslak imzası olacak şekilde tek bir belge halinde otomasyon girişi yapmış olduğunuz belgelerin çıktıları ile birlikte (ıslak imzalı olacak şekilde) BAP’a teslim edilmelidir.
·         Başvurunuz evrak teslimi ile tamamlanmıştır.
·         Sonraki adımda Patent Vekili Firma incelemelerini yapar ve varsa düzeltme ve eksiklikleri TTO’ya ve başvuru sahibine bildirir.
·         Düzenlemeler ve eksiklikler tamamlandıktan sonra aşağıda yer verilen yol izlenir.
·         1. Aşama: Buluşu yapan tarafından buluş konusunun bildirimi;
·         2. Aşama: Buluş konusunun tartışılması ve buluş bildirimi ile karşılaştırılması;
·         3. Aşama: Patent ön araştırması yapılması ve koruma kararı;
·         4. Aşama: Tarifname ile istemlerin yazılması ve varsa resimlerin çizilmesi;
·         5. Aşama: Başvuru 
·         a. Ulusal Başvuru (yalnız Türkiye veya bir başka ülke için),
·         b. Bölgesel Başvuru (Avrupa veya Avrasya Patenti için)
·         c. Uluslararası Başvuru (Patent İşbirliği Antlaşmasına göre Uluslararası Patent Başvurusu 142 ülke için);
·         6. Aşama: Başvurunun yapılması;
·         7. Aşama: Başvurunun izlenmesi;
·         8. Aşama: İşlemlerin sonuçlanması (Patentin Alınması);
·         9. Aşama: Yıllık ücretlerin ödenmesi.
 
 
 
KBÜ BAP PATENT DESTEK PROJESİ UYGULAMA ESASLARI
 
 
“Patent Destek Projesi” Karabük Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılan çalışma sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği projelerdir.
  1. Projelerin kabul edilebilmesi için, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin uygun görüşü alınır.
  2. Proje kapsamında patent başvuru işlemleri, Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ve sorumluluğu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.
  3. “Patent Destek Projesi” bütçesinin üst sınırı Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin görüşü alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
  4. Bu Uygulama Esasları kapsamında destek sağlanan başvurular sonucunda patent alınması durumunda söz konusu patente ilişkin fikri ve sınai tüm haklar ilgili mevzuat çerçevesinde üniversite ile öğretim elemanı arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
  5. Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları komisyon tarafından değerlendirilecektir.
  6. Proje başvuru süreleri içinde başvurusu yapılmayan, ıslak imzalı teslimi gereken evrakları süresi içinde koordinatörlüğümüze teslim edilmeyen, düzeltme talebinde bulunulan projelerde belirtilen süre içeresinde düzeltilmesi yapılmayan ve düzeltilen kısımların evraklarını teslim etmeyen yürütücülerin proje başvuruları kabul edilmeyecektir.
  7. Komisyon tarafından incelenen patent destek projelerine en fazla 2 (iki) defa düzeltme verilecektir. İkinci defada da düzeltilmesi tamamlanmayan ve zamanında teslim edilmeyen projeler ret edilecektir
8.         “Patent Destek Projesi” için başvurular online olarak sürekli yapılabilmektedir.