TTO Yönergesi
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1
Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyet alanları, amaçları, yönetim organlarının çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2
Bu Yönerge, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında yurt içi ve yurt dışı desteklerin tek bir çatı altında toplanıp, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, projelerin başvurusu, hazırlanması, yürütülmesi, izlenmesi, sonlandırılması ya da başka proje ile devam ettirilmesi aşamalarında ilgili araştırmacıları bilgilendirme, kaynak belirleme, bilimsel, teknik, idari alanda önerilerde bulunma, destek sağlama, proje veri tabanının oluşturulması, proje çıktılarının lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki destek verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3
Yüksek Öğrenim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmelik, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4
Bu Yönergede geçen;
 1. Birimler: Karabük Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Rektörlüğe Bağlı Birimleri,
 2. TTO: Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ni
 3. Proje: Bu yönerge kapsamında “d,e, f ve g” şıklarında tanımlanan tüm projeleri
 4. Sanayi Kontratlı Projeler: Ulusal ve yabancı sanayi kuruluşları tarafından fonlanarak desteklenen kontratlı araştırmaları ifade etmektedir.
 5. Ulusal Projeler: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi Tezleri (SAN-TEZ), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını (TTGV), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Kalkınma Ajansları ve Belediyeler tarafından desteklenen projeler, Bakanlık destekli projeler, Farabi, vb. ulusal kaynaklı projeleri,
 6. Uluslararası Projeler: Hayat boyu öğrenme dâhil AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı (EUREKA), Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İş Birliği (COST), Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ulusal Sağlık Kurumu (NIH), EUROSTAR vb. dış kaynaklı uluslararası projeleri (Hibe fonları dışındaki tüm projeler bu kapsama alınmıştır),
 7. Üniversite Projeler: Karabük Üniversitesi BAP veya diğer birimleri tarafından fonlanan projeler ile Karabük Üniversitesinde iş dünyası tarafından fonlanan projeleri
 8. Üniversite: Karabük Üniversitesi’ni,
 
İkinci Bölüm
Yönetim Yapısı ve Görev Tanımları
 
Yapısı:
MADDE 5
TTO, Üniversite, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi iş birliği faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi), fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere kurulmuş yapıyı ifade eder.
Yönetim Birimleri:
MADDE 6
Yönetici: Rektör tarafından Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Yönetici yeniden aynı usulle görevlendirilir. Yöneticinin altı aydan fazla görev başında olmadığı ya da herhangi bir nedenle görevinin yapamayacağı durumlarda, görevi sona erer.
Yönetici Yardımcısı: Yönetici tarafından teklif edilen, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla 3 (üç) kişi, Rektör onay ile Yönetici Yardımcısı olarak görevlendirilir. Yöneticinin görevi sona erdiğinde Yardımcılarının da görevi sona erer. Yönetici görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcılarından birisi vekalet eder.
Uzman: Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elamanı veya hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personeldir.
 
 
Personel Görevlendirme:
MADDE 7
TTO’nun teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlük tarafından görevlendirilecek Üniversitede görevli personel ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya Yükseköğretim Kanunu gereği Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Gerek görüldüğü alanlarda hizmet alımı ile de personel çalıştırılabilir.
Yöneticinin Görevi
MADDE 8
 1. TTO’nun temsil edilmesi,
 2. TTO’nun çalışmalarının düzenlenmesi,
 3. TTO Kurullarının toplantıya çağrılması
 4. TTO’nun ve Üniversitede yürütülen projeler sürecinde görev alan tüm birimlerin, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması
 5. Projelerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlaması,
 6. TTO’nun bir yıllık çalışma programını hazırlaması ve Rektörün onayına sunulması,
 7. TTO ve bağlı birimleri, komisyonları, kurulları, proje grupları ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması,
 8. Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,
 9. Projelerinin kabulü, revizyonu, ret sonrası tekrar ilgili programa sunulması ve yürütülmesi süreçlerinde ilgili birimler ve kurum/kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması ve koordinasyonu,
 10. Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması,
 11. Üniversite öğretim elemanları tarafından yapılan tüm başvuruları, kabul edilen projeler, öğretim elemanları tarafından alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda Veri Tabanlarının oluşturulmasının sağlanması ile görevlidir.
 
Yönetici Yardımcısının Görevi
MADDE 10
 1. MADDE 8’de yer alan faaliyetleri Birim Koordinatörü ile birlikte yürütür.
 2. İş ve proje geliştirme çalışmalarının koordinasyonunda yer alır.
 3. Alt çalışma gruplarının denetimi ve yönetimi ve sözleşmelerin düzenlenmesine yardımcı olur.
 
 
Uzmanın Görevi
MADDE 11
 1. Proje yönetiminin sağlanması ve eğitimlerinin düzenlenmesi ile görevlidir.
 2. Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonun sağlanması,
 3. Projelerle ilgili gelir ve ödenek kayıt işlemleri için talepte bulunulması,
 4. Yurtdışı projeler yönetimi ile ilgili işlerden sorumludur.
 
Komisyonlar ve Proje Grupları
MADDE 12
 Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere birim koordinatörünün önerisi ve Rektörün onayı ile ofisin çalışma alanlarında Araştırma ve Uygulama Komisyonları, Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir.
 
Projelerin Ticarileştirilmesi
 MADDE 13
 TTO Ticarileştirmeye ilişkin işlerin yürütülmesi için aşağıda maddeler halinde belirtilen faaliyetlerde bulunur.
 1. Ticarileştirilme potansiyelli projelerin seçilmesi, iş planlarının hazırlanması,
 2. Araştırma sonuçlarından Patent, Faydalı Model çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında bilgilendirme toplantıları yapılması,
 3. Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve patentlerin ilgili yerli, yabancı paydaşlara tanıtılması, ikili görüşmelerin düzenlenmesi,
 4. Lisans anlaşmalarının yapılması, girişimciliğin teşviki ve Spin-Off şirketlerin kurulması,
 5. Üniversitenin Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Politikasının oluşturulması ve yürütülmesi,
 6. Gerekli durumlarda hizmet alımı yapılması.
    
 
Üçüncü Bölüm
 Uygulama Hükümleri
 
Yürürlük
MADDE 14
(1) TTO Yönergesi Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(2) Bu yönergenin kabul edilmesiyle birlikte, 25.03.2014 tarih ve 2014/06-56 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Karabük Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
 MADDE 15
Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
*** 24.02.2021 tarih ve 2021/03-6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.